Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
info@degersmmm.com
+90 216 372 63 48

TGB ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi ve SGK Uygulamaları

ÖNSÖZ 2014 ve 2017 yıllarında yayımladığımız konuya ilişkin kitaplarımızın ardından; 7033, 7103 ve 7104 sayılı Kanunlarla getirilen düzenlemelerle, Teknopark ve Ar-Ge alanlarında sağlanan desteklerde önemli ölçüde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin ikincil mevzuatı olan Bakanlar Kurulu Kararları, Uygulama Yönetmelikleri ve Tebliğlerden sonuncusu da Ağustos 2018 ayında Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yasal düzenlemeler nedeniyle; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri…

Sirküler No 170-1 Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesi

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de değişiklik yapılarak sözleşme bedellerinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamamasına ilişkin düzenlemenin usul ve esasları ile bu düzenlemenin istisnalarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğde daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki dövizcinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, Bakanlıkça…

Sirküler No 159-1 Döviz Cinsinden Sözleşmeler

Özet: 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda yapılan değişiklik yarınca; Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden…

Sirküler No: 139-1 Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi

Sirküler No: 139-1 Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Özet: Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel tebliğ ile 7186 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na Eklenen Geçici 90’ncı Madde ile ilgili Açıklamalar Yapıldı. PDF dosyasını indir.